foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ROZPOCZĘCIE LEKCJI GODZINA 8.15

 

Strona | 1


STATUT

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NIEPUBLICZNEGO NR 76 IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.   Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 76 im. Wisławy Szymborskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Rogatkowa 50 zwane dalej w treści statutu szkołą jest prowadzone przez: mgr Waldemara Darskiego i mgr Marcina Darskiego.

 

2.      Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 76 im. Wisławy Szymborskiej z siedzibą w Warszawie.

 

§  2

 

W szkole będą realizowane programy przedmiotów obowiązkowych uwzględniające obowiązujące podstawy programowe

§ 3

 

Nadzór nad działalnością Szkoły sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o systemie oświaty. Podstawą prawną działalności Szkoły jest wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonany przez Starostę Powiatu Warszawskiego.

 

§ 4

 

Cykl kształcenia w Szkole trwa 4 lata.

 

 

 

 

II.  CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§  5

 

Szkoła wychowuje uczniów w duchu odpowiedzialności za siebie i innych, rzetelności i tolerancji, w szacunku do osoby ludzkiej, z wolą przekształcania istniejącej rzeczywistości, aby uczynić ją lepszą, bardziej ludzką. Przyjęty system wychowawczy

 

 

 

Strona | 2


otwiera uczniów na problemy współczesnego świata, uwrażliwia na problemy prawdy, sprawiedliwości i pokoju.

 

§ 6

 

Szkoła, stanowiąc ośrodek życia intelektualnego i kulturalnego, zapewnia uczniom możliwość rozwijania poznawczej wnikliwości, odkrywania i rozwijania własnych uzdolnień; kształci umiejętność posługiwania się nabytą wiedzą: uczy wartościowania, oceniania i podejmowania decyzji. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz promocje i ochronę zdrowego trybu życia.

 

§  7

 

1.      Szkoła realizuje cele i zadania określone dla typu szkół w ustawie o systemie oświaty i odpowiednich przepisach wykonawczych. W działalności dydaktycznej

 

i     wychowawczej nauczyciele i dyrektor Szkoły mogą stosować rozwiązania autorskie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

 

2.      Szkoła realizuje cele i zadania, o których mowa w ust. 1

a)     kształtuje środowisko wychowawcze wspomagające pełny rozwój osoby,

b)     umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

 

c)      sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz własnych możliwości,

d)     szkoła zapewnia uczniom opiekę i konsultację psychologiczną.

 

§  8

 

Nauczyciele mają prawo nauczać według metod nauczania wybranych przez siebie i zgodnych z uchwałami Rady Pedagogicznej, przestrzegając zasad etyki zawodowej, przy zachowaniu wartości określonych w § 5, 6, 7 niniejszego statutu.

 

§ 9

 

Statutowe cele i zadania realizowane są w działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej.

§ 10

 

Szkoła wypełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, które stanowią:

 

1.      obowiązek realizowania programów nauczania uwzględniających podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących,

 

2.      obowiązek stosowania ustalonych przez ministra edukacji narodowej zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

 

3.      obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, ustalonej dla szkół publicznych,

4.      obowiązek zatrudniania nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

 

 

Strona | 3


§ 11

 

Uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły, absolwenci oraz inne osoby związane ze Szkołą tworzą społeczność szkolną.

 

§ 12

 

Szkoła realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z organizacjami społecznymi i kulturalnymi oraz władzami miasta i gminy.

 

 

III.  ORGANY SZKOŁY

 

§  13

 

Organami Szkoły są:

1.      Dyrektor

2.      Wicedyrektor

 

3.      Rada Pedagogiczna

4.      Samorząd Uczniowski, o ile zostanie utworzony.

 

Organ prowadzący

 

§ 14

 

Organ prowadzący kieruje pracami Szkoły, a w szczególności:

 

1.      powołuje i odwołuje Zastępców Dyrektora,

2.      zawiera i rozwiązuje umowy z pracownikami Szkoły oraz ustala zasady ich wynagradzania,

 

3.      jest przełożonym wszystkich osób pracujących w Szkole oraz doradcą grona pedagogicznego,

4.      przewodniczy Radzie Pedagogicznej i reprezentuje Szkołę na zewnątrz,

5.      jest odpowiedzialny za prawidłowy bieg życia szkolnego, za kierunek wychowawczy i za przestrzeganie obowiązujących przepisów, sprawuje nadzór pedagogiczny,

 

6.      układa plan pracy Szkoły i jest odpowiedzialny za jego wykonanie,

7.      prowadzi planową działalność hospitacyjną,

8.   prowadzi określoną szczegółowymi przepisami dokumentację Szkoły, a w szczególności: dotyczącą przebiegu nauczania, zatrudnienia pracowników oraz budżetu,

9.      odpowiada za majątek szkoły, jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie,

10. organizuje przyjęcia uczniów do Szkoły w oparciu o kryteria i zasady ustalone przez powołaną przez siebie Komisję Rekrutacyjną,

 

11. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych statutem.

 

 

 

 

 

 

Strona | 4


Rada Pedagogiczna

 

§ 15

 

Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym organem Szkoły, w jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Szkole. Radzie Pedagogicznej Przewodniczy Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez niego Zastępca Dyrektora.

 

§  16 Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

 

1.      współdziałanie w opracowaniu, realizacji i ocenianiu planu pracy wychowawczej Szkoły,

 

2.      opiniowanie koncepcji innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz zatwierdzenie ich wprowadzania,

3.       zatwierdzenie planu pracy Szkoły przygotowanego przez Dyrektora Szkoły,

4.      podejmowanie uchwał o klasyfikowaniu i promowaniu uczniów,

 

5.      wyrażanie opinii w zakresie skreślenia ucznia z listy uczniów,

 

6.   podejmowanie decyzji w sprawie indywidualnego toku nauczania zgodnie z przepisami obowiązującymi w szkołach publicznych,

 

7.      kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń wykonawczych Rady Pedagogicznej.

8.      Rada Pedagogiczna działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu.

 

§  17

 

1.      Samorząd Uczniowski, jeśli zostanie powołany, tworzą wszyscy uczniowie szkoły,

2.      zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym- Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogół uczniów,

 

3.      regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,

4.      samorząd może przedstawić Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów. Samorząd przedstawia Dyrektorowi opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.

 

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§  18

 

1.      szkoła kształci dzieci i młodzież w zakresie klas od pierwszej do czwartej Liceum,

2.      szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego,

 

3.      organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

4.      podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy. Liczbę uczniów w poszczególnych klasach ustala Dyrektor szkoły.

 

Strona | 5


Oddziałem opiekuje się wychowawca. Do zadań wychowawcy należy dbałość o właściwe wychowanie uczniów, o przekazanie im norm i zasad obowiązujących w Szkole, przestrzeganie praw uczniów. Wychowawca zobowiązany jest do bliskiej współpracy z rodzicami uczniów i z nauczycielami pracującymi w danym oddziale,

 

5.      organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych w poszczególnych oddziałach określa szczegółowo tygodniowy rozkład zajęć sporządzony przez Dyrektora, zgodnie z arkuszem organizacyjnym, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia

 

i  higieny pracy,

 

6.      godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

§  19

 

Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły:

 

1.      za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły odpowiada Dyrektor i Rada Pedagogiczna,

 

2.      w celu realizacji swych zadań dydaktycznych Rada Pedagogiczna powołuje Zespoły Przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.

 

Cele i zadania zespołów obejmują:

·         wybór programu nauczania lub opracowanie programu autorskiego,

 

·         korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,

·         opracowanie metod badania wyników nauczania,

·         wyposażenie pracowni przedmiotowych.

 

3.      w celu realizacji zadań wychowawczych Rada Pedagogiczna powołuje Zespół Wychowawczy składający się z wychowawców wszystkich oddziałów.

 

Do zadań Zespołu Wychowawczego należy:

 

·         opracowanie projektu Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego,

·         monitorowanie realizacji Programu Wychowawczego i Profilaktycznego,

·         opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów,

·         opracowanie i zatwierdzenie procedur nagradzania i karania uczniów,

 

·         analizowanie i przedstawienie Radzie Pedagogicznej wniosków z analizy efektów pracy wychowawczej Szkoły.

 

4.      w celu diagnozowania indywidualnych problemów uczniów w szkole działa Zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

W skład zespołu wchodzą:

·         pedagog / psycholog szkolny, jako koordynator,

·         wychowawcy klas oraz wyznaczeni nauczyciele,

 

 

 

 

 

 

 

Strona | 6


§ 20

 

1.    Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów zapisane są w następujących dokumentach:

·         Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego,

 

2.     Uczniowie szkoły mają możliwość składania egzaminów klasyfikacyjnych do tygodnia przed terminem rady klasyfikacyjnej, a także egzaminów poprawkowych w ostatnim tygodniu sierpnia.

 

§  21

 

Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców oraz z możliwościami finansowymi szkoły.

 

§ 22

 

1.      Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej mogą otrzymać stypendium lub pomoc materialną,

 

2.      Szczegółowe kryteria i zasady ubiegania się o stypendium lub pomoc materialną zapisane są w dokumencie; Regulamin przyznawania stypendiów i pomocy materialnej w Szkole zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.

 

§  23

 

W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Szkoła zatrudnia pedagoga.

 

Do zadań pedagoga należy:

 

·         rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 

·     określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

 

·         organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

 

·         podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Profilaktycznego.

 

·         diagnozowanie indywidualnych problemów uczniów.

 

 

V.  NAUCZYCIELE

 

§  24

 

Nauczyciele mają obowiązek pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych:

 

 

 

 

 

Strona | 7


1.   Postanowienia Ogólne:

 

·      dyżur nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela, za które nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie,

 

·      celem organizowania dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom przebywającym w szkole podczas przerw międzylekcyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu maksimum odpoczynku po odbytych zajęciach i przed kolejnymi,

 

·      miejscem dyżuru są: korytarze, boisko szkolne, sanitariaty, teren wokół szkoły, sale lekcyjne, szatnia, czytelnia,

 

·   dyżury    pełnione        codziennie na każdej przerwie międzylekcyjnej oraz 10minut przed pierwszą lekcją,

 

·      pełnienie dyżurów obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły, z wyjątkiem osób zwolnionych przez dyrektora szkoły,

 

·      harmonogram dyżurów międzylekcyjnych, na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć, układa dyrektor szkoły,

 

·      harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, w gabinecie wicedyrektora oraz w gabinecie dyrektora szkoły,

 

·      nauczyciel odbywający zastępstwo za nieobecnego pracownika przyjmuje także jego dyżur po zakończonej lekcji,

 

·      jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, zgłasza to wicedyrektorowi, który do pełnienia dyżuru wyznacza innego nauczyciela,

 

2.   Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur:

 

·      nauczyciele zobowiązani są punktualnie rozpoczynać dyżur w wyznaczonym miejscu, zgodnie z harmonogramem dyżurów nauczycielskich,

 

·      nauczyciele dyżurujący nie zajmują się w czasie pełnienia dyżuru czynnościami przeszkadzającymi w rzetelnym pełnieniu dyżuru,

 

·      nauczyciele pełniący dyżur są zobowiązani do wpływania na właściwą dyscyplinę zachowania uczniów w trakcie przerw,

 

·      nauczyciel pełniący dyżur eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów,

 

·      nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora,

 

Strona | 8


·      nauczyciel dyżurujący informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerwy,

 

·      nauczyciel pełniący dyżur nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkolnym podczas przerwy. Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych,

 

·      w trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły dyżur pełni nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć,

 

·      w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego podczas przerwy, przed lekcjami lub po lekcjach nauczyciel dyżurujący udziela uczniowi pierwszej pomocy, zabezpiecza miejsce wypadku, a w razie konieczności wzywa pogotowie. O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły i wychowawcę klasy. Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić o wypadku rodziców ucznia,

 

·      w przypadku stwierdzenia występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły,

 

·      dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie kolejnej lekcji,

 

·      nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie wyznaczonym do pełnienia dyżuru,

 

·      niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków pociąga za sobą konsekwencje służbowe,

 

·      zmiana harmonogramu następuje po każdej zmianie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych.

 

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny, za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

Nauczyciel realizuje dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą funkcję szkoły na podstawie:

 

·         opracowanej przez siebie koncepcji nauczania i planu pracy w danym roku,

·         obowiązujący program nauczania z danego przedmiotu,

·         wniosków i wytycznych Rady Pedagogicznej.

 

Do obowiązku nauczyciela należy w szczególności:

 

·         dbanie o rozwój zdolności i zainteresowań uczniów poprzez indywidualna formę pracy oraz rozwijanie umiejętności działania we wspólnocie,

 

·     odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na lekcjach i podczas przerw,

 

·         stała współpraca z wychowawcą klasy oraz rodzicami ucznia,

 

Strona | 9


·         przestrzeganie ustaleń wewnętrznych dotyczących praw i obowiązków ucznia,

 

·         bezstronna, obiektywna, jawna i systematyczna ocena wiadomości i umiejętności uczniów,

 

·         jasnego sformułowania wymagań wobec ucznia.

 

Nauczyciele mają prawo do:

 

·         szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów,

·         wolności ogłoszenia własnych poglądów nienaruszających godności innych ludzi,

 

·         współdecydowania o wyborze programu nauczania, swobody wyboru metody realizacji w uwzględnieniu z Zespołem Przedmiotowym,

 

·         stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

 

·         dobrej oceny własnej pracy.

 

Nauczyciele mają obowiązek:

 

·     jasnego  sformułowania  wymagań  wobec  uczniów,  udzielania  uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania,

 

·         udzielenia uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji,

·         traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością,

 

·         udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, Zespołów Przedmiotowych, współudziału w wyborach i działaniach organów szkoły.

 

 

VI. RODZICE

 

§ 25

 

Rodzice mają obowiązek:

 

·         wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,

 

·         poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania,

 

·         dbać o regularne uczęszczanie dziecka do Szkoły, informować wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach,

 

·     informowania wychowawcy o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka

 

Rodzice mają prawo do:

 

·         uznania ich prymatu, jako "pierwszych nauczycieli" swoich dzieci,

 

·         dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowania ich dzieci oraz rzetelnej informacji.

 

 

 

 

 

 

 

Strona | 10


§ 26

 

1.        Do Liceum przyjmowani są uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do Szkoły w wyniku Komisji Rekrutacyjnej oraz złożyli wymagane dokumenty,

2.        Uczniów przyjmuje do szkoły Organ prowadzący,

3.        Szkoła, jako niepubliczna, nie podlega rejonizacji.

 

§  27

 

Uczeń ma prawo wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka przepisów oświatowych i niniejszego statutu:

 

a)     podmiotowego traktowania, szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak rówieśników,

b)     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

c)      opieki wychowawczej i warunków zapewniających w szkole bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,

 

d)     rozwijania zainteresowań i zdolności,

e)     wolności głoszenia własnych poglądów nienaruszających godności innych ludzi

f)   informacji o programach nauczania, stawianych wymaganiach, zasadach i kryteriach oceniania,

g)     zrzeszenia się w organizacjach działających w Szkole.

 

Uczeń jest zobowiązany do:

 

a)     przestrzegania regulaminu Szkoły,

 

b)     systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

c)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli

 

i  innych pracowników szkoły,

d)     przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego traktowania z szacunkiem wszystkich dorosłych i rówieśników,

e)     kulturalnego zachowania się na terenie Szkoły i poza terenem szkoły,

 

f)       noszenia odpowiedniego stroju i dbania o schludny wygląd,

g)     korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły zgodnie z regulaminem szkolnym,

h)      kulturalnego zachowania się na terenie szkoły i poza szkołą.

 

§  28

 

W szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

 

·         ustna pochwała wychowawcy klasy,

·         ustna pochwała Dyrektora,

·         list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia,

·         list gratulacyjny Dyrektora do rodziców,

 

Strona | 11


·         dyplom pochwalny dla ucznia,

·         nagroda rzeczowa,

·         wytypowanie ucznia do stypendium Ministra Edukacji Narodowej lub Prezesa

Rady Ministrów.

 

Szczegółowe  kryteria  i

procedury

przyznawania

nagród  i  wyróżnień

zapisane

w  Procedurze

Nagradzania  Uczniów  przyjętej

przez

Zespół

Wychowawców

po

zaopiniowaniu

przez

Samorząd

Uczniowski i

Radę

Szkoły.

Wobec

uczniów

 

niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole i uczniów łamiących zasady niniejszego statutu stosuje się następujący system kar:

 

·         ustne upomnienie wychowawcy klasy,

·         ustne upomnienie Dyrektora,

 

·         skierowanie listu do rodziców przez wychowawcę klasy,

·         nagana dla ucznia,

·         zakaz reprezentowania Szkoły na imprezach międzyszkolnych,

 

·         skreślenie z listy uczniów szkoły.

 

Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdy innych osób, jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

 

§ 29

 

Uczeń może być skreślony z listy uczniów za poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności:

 

·         picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły,

·         posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych,

 

·         stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego, stosowanie agresji i przemocy w stosunku do uczniów lub nauczycieli,

 

·         jeżeli jego rodzice lub opiekunowie przez trzy kolejne miesiące nie wnieśli opłat ustalonych przez Radę Szkoły.

 

§  29 a

 

Tryb odwoławczy w przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka w szkole

 

1.   w przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka na terenie szkoły, w tym zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą

 

złożyć pisemną skargę lub pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni od daty zajścia. Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane i rozpatrywane. Skargi i wnioski adresowane do Dyrektora Szkoły muszą zawierać personalia i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji,

 

2.   każdą skargę lub wniosek osoba składająca może wycofać w terminie 3 dni od daty złożenia,

 

 

Strona | 12


3.   skargi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane,

 

4.   w przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, wnoszący skargę lub wniosek jest zobowiązany, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od zawiadomienia o niemożności ustalenia przedmiotu sprawy - do złożenia dodatkowych wyjaśnień, z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę lub wniosek bez rozpatrzenia,

 

5.   skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor Szkoły, który w celach doradczych może powołać:

 

Zespół w składzie:

 

1)  Wicedyrektor Szkoły

 

2)  Pedagog / Psycholog szkolny

3)  Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

6.   w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia/dziecka przez pracownika szkoły decyzję w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

7.   dyrektor Szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej, co do właściwości rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia skargi lub wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni od daty zgłoszenia, po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych. Odpowiedź pisemną Dyrektor Szkoły przekazuje osobiście lub przesyła pocztą,

 

8.   wszystkie złożone skargi i wnioski dotyczące naruszenia praw ucznia/dziecka w szkole oraz sposoby ich załatwienia są dokumentowane,

 

9.   szkoła informuje uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o trybie składania

 

skarg w szkole oraz podaje nazwy instytucji, do których można się odwołać w przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka:

 

1)  Rzecznik Praw Ucznia przy Mazowieckim Kuratorium Oświaty,

2)  Rzecznik Praw Dziecka.

 

 

VII. FINANSE SZKOŁY

 

§  30

 

1.      Szkoła jest utrzymywana z opłat rodziców, z dotacji budżetu państwa i z dotacji budżetów samorządów lokalnych (Ustawa z 07.09.1991 r. o systemie oświaty),

2.      Osoby fizyczne i prawne mogą wspierać materialnie Szkołę i uczniów,

3.      Prowadzenie Szkoły nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

 

Strona | 13


§ 31

 

Szkoła może udzielać stypendiów oraz doraźnej pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub losowej. Pochodzenie środków i sposób przyznawania pomocy materialnej określa regulamin ustalony przez Komisję Stypendialną i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły.

 

§ 32

 

Rodzice lub opiekunowie ucznia zobowiązują się do terminowego uiszczania uchwalonych opłat w terminie ustalonym przez Szkołę zgodnie z umową zawartą ze Szkołą reprezentowaną przez Organ prowadzący.

 

§ 33

 

Majątek Szkoły stanowią składniki przekazane do dyspozycji Szkoły przez osobę prowadzącą, a ponadto składniki majątkowe i środki przekazane Szkole przez inne osoby prawne i fizyczne (w tym rodziców uczniów korzystających z nauki w Szkole). Odpowiedzialnym za zarząd majątkiem jest Organ prowadzący.

 

 

VIII. OCENY UCZNIA

 

§ 34

 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkole określa aktualnie obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie Ministra właściwego do spraw edukacji.

 

Oceny ucznia

 

1.      Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

a)          bieżące

 

b)         klasyfikacyjne

c)          śródroczne i roczne

d)         końcowe.

 

2.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców;

 

3.      Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły;

 

4.      Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom;

 

5.      Na pisemną prośbę rodziców lub ucznia nauczyciel ma obowiązek udostępnić ocenione i sprawdzone prace pisemne (wgląd, kserokopia lub zdjęcie).

 

 

 

 

 

 

Strona | 14


W szkole obowiązują następujące kryteria ocen:

 

·         stopień celujący - otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie

i     twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych

 

z  programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, oraz osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych

 

i     innych, kwalifikuje się do finału na szczeblu wojewódzkim lub krajowym, posiada inne porównywalna osiągnięcia;

 

·         stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który Opanował pełny zakres wiedzy

 

i   umiejętności określonej programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 

·         stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, poprawnie stosuje wiadomości rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne łub praktyczne.

 

·     stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym, oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

 

·         stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.

 

·     stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym przedmiotu nauczania

 

w danej klasie a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona | 15


IX EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

§ 35

 

 

1.      Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen;

 

2.      Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

 

3.       W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 

·         W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 

·         W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;

 

4.      Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3 roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa

 

w przepisach, może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem pkt. 1;

 

5.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa, w pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami;

 

6.      Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3 jest ostateczna;

 

7.      Pytania, ćwiczenia, zadania praktyczne egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń;

 

8.      Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:

·        podwyższyć stopień w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu

 

Strona | 16


·        pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku egzaminu;

 

9.      Z  przeprowadzonego  egzaminu  sprawdzającego  sporządza  się  protokół

zawierający skład komisji, nazwę zajęć edukacyjnych, termin egzaminu, pytania

 

egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację

 

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

 

 

X NIEKLASYFIKOWANIE UCZNIA

 

§  36

 

4.        Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzona jest klasyfikacja;

 

5.        Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;

 

6.        Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

 

 

 

 

XI EGZAMIN POPRAWKOWY

 

§  37

 

1.      Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:

·         Jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

 

·         Jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

 

-  może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć;

 

2.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września;

 

3.      Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust.7;

 

 

 

 

Strona | 17


4.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę;

 

5.      Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej;

 

6.      Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich;

 

7.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 

 

W skład komisji wchodzą:

 

·         dyrektor i wicedyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

 

·         nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;

 

·         nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek.

 

8.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, nazwę zajęć edukacyjnych, z którego był przeprowadzony egzamin, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dowolnym terminie, określonym przez dyrektora. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania w klasie programowo wyższej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia.

 

 

 

 

XII SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

 

§ 38

 

 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Liceum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;

 

 

 

Strona | 18


2.   Zastrzeżenia (na piśmie) mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

 

3.   Termin sprawdzianu wyznacza dyrektor/wicedyrektor do 2 dni od daty zgłoszenia zastrzeżenia;

 

4.   Sprawdzian wiadomości i umiejętności uczeń może zdawać z określonego przedmiotu jeden raz w cyklu kształcenia;

 

5.   W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor Liceum powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 

6.   W skład komisji wchodzą:

 

a)     Dyrektor albo wicedyrektor Liceum – jako przewodniczący

 

b)    Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 

7.   Dwa zestawy pytań (zadań praktycznych) zgodnych z wymogami edukacyjnymi na określony przez ucznia stopień, do sprawdzianu wiadomości i umiejętności przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, konsultując je z innym nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym danego przedmiotu;

 

8.   Uczeń przed sprawdzianem wiadomości i umiejętności losuje jeden zestaw pytań;

 

9.   Czas trwania sprawdzianu wiadomości i umiejętności:

 

a)     Nie powinien przekroczyć 45 minut w części pisemnej, oraz 15 minut w części ustnej (w tym 5 minut na przygotowanie);

 

10.  Należy zapewnić uczniowi pomoce dydaktyczne;

 

11.W czasie egzaminu sprawdzającego na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów mogą być obecni rodzice/prawni opiekunowie ucznia lub wychowawca, Rzecznik Praw Ucznia;

 

12.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, zadania sprawdzające, nazwę przedmiotu egzaminacyjnego, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

 

13.Po wypełnieniu przez komisję protokołu, przewodniczący komisji informuje o wyniku egzaminu sprawdzającego ucznia;

 

14.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalana przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z jednych

 

 

Strona | 19


zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;

 

15.   Do protokołu, o którym mowa dołącza się pisemne prace ucznia;

 

16. Uczniowi, któremu ze względów losowych lub zdrowotnych nie udało się przystąpić do egzaminu, dyrektor Liceum wyznacza inny termin.

 

 

XIII. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 

§  39

 

ROZDZIAŁ I

 

ZAŁOŻENIA SZKOLNGO SYSTEMU OCENIANIA

 

§1.1. Ocenianie wewnątrzszkolne:

 

Ø służy ustaleniu osiągnięć uczniów oraz informowaniu o nich,

 

Ø wspiera uczniów w ich rozwoju intelektualnym i moralnym,

Ø wdraża procedury służące podwyższaniu trafności oceniania szkolnego,

 

Zasady szkolnego oceniania tworzą: rada pedagogiczna, rodzice i uczniowie.

 

§2.1. Ocenianiu podlegają:

 

Ø osiągnięcia edukacyjne ucznia.

 

ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę;

 

Ø zachowanie ucznia.

ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

§3.1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się:

 

Ø  ocenianie bieżące;

 

Ø  klasyfikacja śródroczna – po zakończeniu i semestru;

Ø  klasyfikacja roczna – po zakończeniu ii semestru;

 

 

 

 

 

 

 

Strona | 20


§3.2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

Ø informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

Ø udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

Ø motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

Ø dostarczanie rodzicom/opiekunom prawnym i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 

Ø umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod racy dydaktyczno – wychowawczej;

 

 

§3.3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

Ø  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen

 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 

 

Ø ustalanie przez radę pedagogiczną w porozumieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim warunków i sposobu oceniania zachowania; Ø ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych

w 76 Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym;

Ø  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 

Ø ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w § 15 ust. 1 i § 23 ust. 6;

 

Ø  ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego oraz zachowania uczniów;

 

Ø  ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o jego zachowaniu;

 

ROZDZIAŁ II

 

TRYB I PROCEDURY OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA

 

 

§4. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. I okres trwa od początku roku szkolnego do posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej, której termin ustalony jest corocznie w organizacji roku szkolnego 76 Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego. II okres rozpoczyna się w następnym dniu po klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej i trwa do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych przed feriami letnimi;

 

Strona | 21


§5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:

 

Ø  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych;

 

Ø  zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

 

Ø  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

Ø  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 

§6.1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/opiekunów prawnych;

 

§6.2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczycie ustalający ocenę powinien ją uzasadnić;

 

§6.3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym. Prace pisemne uczniów przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego;

 

§6.4. Uczeń powinien otrzymać nie mnie niż trzy oceny cząstkowe w ciągu semestru. O częstotliwości oceniania przedmiotowego decyduje liczba godzin z zajęć edukacyjnych, wynikająca ze szkolnego planu nauczania;

 

§6.5. Oceny cząstkowe są na bieżąco wpisywane do dzienników lekcyjnych;

 

§6.6.Oceny śródroczne i roczne są wpisywane do dzienników lekcyjnych a po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników klasyfikacji, oceny roczne są wpisywane do arkuszy ocen;

 

§6.7. Na ocenę śródroczną i roczną składają się następujące elementy:

 

Ø  oceny z testów,

 

Ø  oceny z prac klasowych i sprawdzianów,

Ø  oceny z odpowiedzi ustnych,

Ø  oceny z zadań rozwiązywanych na lekcji,

Ø  oceny z prac domowych,

 

Ø  oceny z opracowań dodatkowych

 

§7.1. Praca klasowa, sprawdzian (obejmujące dużą partię materiału) muszą być zapowiedziane przez nauczyciela, na co najmniej 7 dni przed terminem i odnotowane w dzienniku lekcyjnym;

 

§7.2 Uczeń musi znać wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej obowiązujące na pracy klasowej;

 

§7.3. Uczniowie danej klasy mogą przystąpić do pisania pracy klasowej nie więcej niż trzy razy w tygodniu;

 

Strona | 22


§7.4. Uczniowie danej klasy mogą przystąpić do pisania nie więcej niż jednej pracy klasowej w ciągu jednego tygodnia;

 

§7.5. Dwa tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną nie przeprowadza się prac klasowych i sprawdzianów obejmujących materiał całego semestru lub działu programu;

 

§7.6. Nauczyciele są zobowiązani do sprawdzenia i ocenienia prac klasowych i sprawdzianów w ciągu 14 dni;

 

§7.7. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie (z powodu nieobecności usprawiedliwionej nie krótszej niż 3 dni) ustala z nauczycielem (w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły) termin przystąpienia do pracy klasowej, sprawdzianu;

 

§7.8. Uczeń, który z własnej woli nie skorzystał z terminu, o którym mowa w § 7ust. 7 otrzymuje oceną niedostateczną;

 

§7.9. Uczeń, który podczas pracy klasowej korzysta z niedozwolonych form pomocy, otrzymuje ocenę niedostateczną;

 

§7.10. Sprawdziany obejmujące materiał do 3 ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela;

 

§7.11. Uczeń, który podczas sprawdzianu korzysta z niedozwolonych pomocy, otrzymuje ocenę niedostateczną;

 

§8. Nie zadaje się prac domowych na okres świąt i ferii;

 

§9. Nie ocenia się ucznia przez trzy dni po dłuższej (tydzień i więcej) usprawiedliwionej nieobecności w szkole;

 

§10. W pierwszy dzień nauki po dłuższej przerwie (np. przerwa świąteczna, ferie zimowe, dłuższa nieobecność nauczyciela) nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów i nie odpytuje się uczniów;

 

§11.1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

 

dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 5 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom;

 

§11.2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 5 pkt. 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”;

 

 

Strona | 23


§11.3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymaga edukacyjnych, o których mowa w § 5 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;

 

§12. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;

 

§13. Każdy uczeń, po spełnieniu ściśle określonych warunków, ma prawo do:

 

1)     dodatkowego sprawdzianu swoich wiadomości i umiejętności;

 

2)     uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej;

3)     egzaminu klasyfikacyjnego;

4)     egzaminu poprawkowego.

 

§14. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 20 ust 12;

 

 

ROZDZIAŁ III

 

OGÓLNE KRYTERIA I SKALE OCENIANIE STOSOWANE W SPRAWDZANIU I

OCENIANIU WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA.

 

§15.1.Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

 

1)     stopień celujący – 6;

 

2)     stopień bardzo dobry – 5;

3)     stopień dobry – 4;

4)     stopień dostateczny – 3;

5)     stopień dopuszczający – 2;

 

6)     stopień niedostateczny – 1.

 

§15.2.Dopuszcza się stosowanie znaków: plus „+” oraz minus „-„ przy ocenach bieżących;

 

§15.3.W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie symbolu, „0” który oznacza nieobecność ucznia na pracy klasowej, sprawdzianie;

 

§16.1.Wymagania edukacyjne wynikające w podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów objętych programem nauczania znajdują się przedmiotowych systemach oceniania;

 

 

 

 

 

 

Strona | 24


§16.2. Ustala się następującą skalę przy wystawianiu ocen:

 

W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczoną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

 

1)     100% - 90% pkt = stopień bardzo dobry (5)

 

2)     89% - 75% pkt = stopień dobry (4)

3)     74% - 60% pkt = stopień dostateczny (3)

4)     59% - 40% pkt = stopień dopuszczający (2)

5)     39% - 0% pkt = stopień niedostateczny (1)

 

Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów oraz rozwiąże zadania dodatkowe.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

TRYB I PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIA Z WYBRANYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

§17.1. Dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej opinii, oraz na czas określony w tej opinii;

 

§17.2. Wniosek wraz opinią lekarską, o których mowa w § 17 ust. 1 należy składać w sekretariacie szkoły;

 

§17.3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych;

 

§18.1. Dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, zwalnia do końca nauki w Liceum ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego, niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej opinii z zastrzeżeniem ust. 2;

 

§18.2. Wniosek wraz z opinią lekarską, o których mowa w § 18ust. 1, należy składać w sekretariacie szkoły;

 

§18.3.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;

 

 

 

 

Strona | 25


§18.4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

TRYB I PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

 

§19.1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;

 

§19.2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;

 

§19.3.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców / opiekunów prawnych rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, po zasięgnięciu opinii nauczyciela, który uczy ucznia przedmiotu, z którego jest nieklasyfikowany oraz opinii wychowawcy klasy;

 

§19.4. Wniosek, o którym mowa w § 19 ust. 3, uczeń składa na piśmie do dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie do klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. Wniosek powinien być zaopiniowany przez wychowawcę i uczącego nauczyciela;

 

§19.5. Uczeń zmieniający klasę lub przyjęty z innej szkoły zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych w formie egzaminu klasyfikacyjnego;

 

§19.6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem § 19 ust.7;

 

§19.7. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

 

§19.8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

 

§19.9.Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi;

 

§19.10. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 19 ust. 2, 3 i 5, przeprowadza nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;

 

 

 

 

Strona | 26


§19.11. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni (w charakterze obserwatorów) rodzice/opiekunowie prawni;

 

§19.12. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;

 

§19.13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 19 ust 2,

 

3 i 5, sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

1)     imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny;

 

2)     termin egzaminu klasyfikacyjnego;

 

3)     zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny;

do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

 

§19.14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły;

 

§19.15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

TRYB I PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

 

 

§20.1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednej albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy;

 

§20.2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z zastrzeżeniem ust 3;

 

§20.3. Egzamin poprawkowy z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadania praktycznego;

 

§20.4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

 

§20.5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich;

 

§20.6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 

 

 

Strona | 27


W skład komisji wchodzą:

 

1)     dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

 

2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji;

 

§20.7. Nauczyciel, o którym mowa w § 20 ust. 6 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;

 

§20.8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

 

1)     skład komisji;

 

2)     nazwę przedmiotu egzaminacyjnego;

 

3)     termin egzaminu;

4)     pytania egzaminacyjne;

5)     wynik egzaminu;

6)     ocenę ustaloną przez komisję;

 

7)     zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

 

§20.9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września;

 

§20.10. uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 11 i ust. 12;

 

§20.11. W przypadku stwierdzenia, że egzamin poprawkowy został przeprowadzony niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny, uczeń lub jego rodzice/ opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy § 22, a ocena ustalona przez komisję jest ostateczna;

 

§   20.12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej;

 

 

 

 

 

 

Strona | 28


ROZDZIAŁ VII

 

WARUNKI UZYSKANIA WYZSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIAZKOWYCH

I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

§21.1.Na tydzień przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną nauczyciel obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przedstawia uczniowi propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej;

 

§21.2.W przypadku, gdy uczeń chciałby ubiegać się o wyższą ocenę, ma prawo do jej poprawy;

 

§21.3.W terminie 2 dni od daty powiadomienia uczeń składa do nauczyciela pisemny wniosek o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu;

 

§21.4.Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej ujęte są w przedmiotowych systemach oceniania;

 

§  21.5.Po dodatkowym sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia nauczyciel może jedynie podwyższyć ocenę;

 

§21.6.Pisemne i ustne sprawdziany wiadomości i umiejętności ucznia są przeprowadzane w terminie do klasyfikacyjnej rady pedagogicznej;

 

§22.1.W przypadku stwierdzenia, ze roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 

§22.2.Dyrektor szkoły podejmuje działania opisane w § 22 ust. 1 na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych złożony w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W podaniu powinna być zawarta informacja o przepisach prawa, których naruszanie jest podstawą ubiegania się o zmianę oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych;

 

§22.3.Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 22 ust. 1 i 2;

 

§22.4.Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami;

 

 

§22.5.W skład komisji, o której mowa w § 22 ust. 1 wchodzą:

 

1)     dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

 

2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)     dwóch nauczycieli z 76 Liceum Ogólnokształcącego lub innego Liceum ogólnokształcącego, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne;

 

Strona | 29


§22.6.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 22 ust. 12;

 

§22.7.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności :

 

1)     skład komisji

 

2)     nazwę przedmiotu

3)     termin sprawdzianu

 

4)     pytania sprawdzające

5)     wynik sprawdzianu

6)     ocenę ustaloną przez komisję

7)     zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

 

§22.8.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły;

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

TRYB I PROCEDURY OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

 

 

 

§23.1.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;

 

§23.2.Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 23 ust.10 i § 24;

 

§23.3.Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:

 

1)     wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

 

3)     dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)     dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 

7)     okazywanie szacunku innym osobom;

 

§23.4.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 

1)     oceny z zajęć edukacyjnych;

2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust.5;

 

 

 

Strona | 30


§23.5.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczne ocenę klasyfikacyjna zachowania;

 

§23.6.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

 

§23.7. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:

 

1)    kulturę osobistą,

a)       schludny ubiór (bez ekstrawaganckich ozdób, drogiej biżuterii, wyzywającego makijażu),

 

b)       kulturę języka (walka z wulgaryzmami), właściwe zwracanie się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,

c)        szanowanie godności własnej i innych,

d)       umiejętne egzekwowanie swoich praw zgodnych z regulaminem szkoły,

 

e)       przestrzeganie ustalonych warunków korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, w tym nieużywanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji podczas zajęć edukacyjnych,

 

2)    zaangażowanie ucznia w życie szkoły:

a)     praca w strukturach szkoły na rzecz jej społeczności  (samorząd klasowy,

szkolny, koła zainteresowań)

b) zaangażowanie              w             organizowanie             imprez            ogólnoszkolnych

 

i  wewnątrzszkolnych oraz wewnątrzklasowych.

3)    reprezentowanie przez ucznia szkoły na zewnątrz:

a)     właściwe zachowanie się podczas imprez organizowanych przez szkołę i poza nią,

 

b)     regulaminowe zachowanie się poza terenem szkoły w czasie pozalekcyjnym (uczeń nie naraża się na zatrzymanie przez policję lub inne służby porządkowe,

 

c)      uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych i konkursach, zwłaszcza na wyższych szczeblach i zdobywanie laurów,

 

d)     czynne uczestnictwo w imprezach międzyszkolnych i miejskich – akcje społeczne, charytatywne, uroczystości okolicznościowe,

 

4)    przestrzeganie przez ucznia regulaminu szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem:

 

a)       poszanowania mienia szkoły i uczniów

b)     sumienne wypełnianie obowiązków ucznia,

c)      regularne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, należyte przygotowanie się do nich, aktywny udział zajęciach, a także niezakłócanie przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,

 

d)     terminowe usprawiedliwianie nieobecności,

e)     bezwzględne przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu

i    stosowania używek (narkotyki) na terenie szkoły i w innych miejscach publicznych,

f)       noszenie stroju galowego podczas uroczystości szkolnych,

 

 

 

 

Strona | 31


§23.8. Tryb usprawiedliwiania nieobecności

 

1)    Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek pisemnie usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach bezpośrednio po powrocie ze szkoły, ale nie później niż w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły, usprawiedliwienie powinno zawierać termin i powód nieobecności na zajęciach lekcyjnych;

 

2)    Pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych ma formę:

a)     zaświadczenia lekarskiego;

b)     oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej nieobecności;

 

3)    w przypadku przedłużającej się choroby (powyżej 1 tygodnia) rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek powiadomić o zaistniałym fakcie wychowawcę lub dyrekcję;

 

4)    w przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia (hospitalizacja, wyjazd rodzinny) rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek pisemnie powiadomić wychowawcę lub dyrekcję szkoły nie później niż w dniu zwolnienia, z podaniem terminu i powodu nieobecności;

 

5)    w przypadku wyjazdu rodzinnego dłuższego niż 1 tydzień wymagana jest zgoda dyrektora szkoły;

 

6)    nieobecności spowodowane samowolnym opuszczeniem zajęć lekcyjnych przez ucznia nie będą usprawiedliwiane;

 

7)    opuszczenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych jest możliwe po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowawcy lub dyrekcji szkoły.

 

§23.9. Ustala się punktowy system oceniania zachowania ucznia

 

1)    za kryterium oceny zachowania ucznia przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych przez ucznia zgodnie z następującymi zasadami:

a)     wzorowe: 225 pkt. i więcej;

 

b)     bardzo dobre: 180 -224 pkt.;

c)      dobre: 150 – 179 pkt.;

d)     poprawne: 100 – 149 pkt;

e)     nieodpowiednie: 0-99 pkt.;

 

f)       naganne: - poniżej 0 pkt.;

2)    na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 150 pkt., których liczbę, w zależności od prezentowanej postawy w ciągu semestru, może zwiększyć lub zmniejszyć;

 

3)    do ustalenia oceny zachowania służą karty obserwacji ucznia (załącznik nr 1 nr 2);

 

4)    punkty pozytywne i negatywne przyznaje się również za zachowanie poza terenem szkoły;

 

5)    punkty pozytywne i negatywne przyznaje wychowawca po konsultacji z innymi nauczycielami, uczniami z klasy, po przeprowadzeniu rozmowy z zainteresowanym uczniem (ewentualnie na forum klasy) poszukuje sposobu na uniknięcie w przyszłości zaistniałego negatywnego zachowania ucznia i możliwości poprawy popełnionego czynu;

 

6)    oceny zachowania ucznia dokonuje się na koniec każdego semestru nauki;

7)    kryterium do ustalania oceny rocznej zachowania stanowi średnia punktów z dwóch semestrów nauki;

 

 

 

Strona | 32


8)    uczeń zdobywa punkty podejmując działania określone w kryteriach oceny zachowania: „Zachowanie pozytywne” (załącznik nr 1);

 

9)    uczeń otrzymuje punkty ujemne o ile prezentuje zachowanie określone w kryteriach oceny zachowania: Zachowanie negatywne” (załącznik nr 2);

10)    uczeń traci 100 pkt., jeżeli popełni jeden z poniższych czynów:

 

a)     kradzież;

b)     spożycie alkoholu;

c)      zażycie narkotyku, zastosowanie lub rozprowadzenie środka odurzającego;

d)     fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad innymi;

 

e)     wejście w konflikt z prawem;

f)       inne wykroczenie, które narusza ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne;

 

§23.10.Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

1)    na tydzień przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną wychowawca przedstawia propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia. Ocena ta może być podwyższona lub obniżona ze względu na zachowanie ucznia;

 

2)    w przypadku, gdy uczeń nie zgadza się z przedstawioną oceną ma prawo do jej poprawy;

 

3)    uczeń występujący o podwyższenie rocznej oceny zachowania w ciągu 2 dni od daty powiadomienia składa pisemny wniosek argumentujący wyższą niż proponowana ocenę zachowania. wniosek powinien zawierać opinię samorządu uczniowskiego;

 

4)    decyzję o podwyższeniu lub utrzymaniu oceny podejmuje wychowawca;

 

§24.1. W przypadku stwierdzenia, ze roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

 

§24.2. Dyrektor szkoły podejmuje działania opisane w § 24 ust 1, na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W podaniu powinna być zawarta informacja, o jaką ocenę klasyfikacyjną zachowania uczeń się ubiega, oraz naruszenie, których przepisów prawa jest podstawą ubiegania się o zmianę oceny;

 

§24.3. W skład komisji, o której mowa w § 24 ust 1, wchodzą:

 

1)     dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

2)     wychowawca klasy;

3)     wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

 

4)     pedagog;

5)     psycholog;

6)     przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7)     przedstawiciel rady rodziców;

 

 

 

 

Strona | 33


§24.4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej przez wychowawcę. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna;

 

§24.5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

1)     skład komisji;

2)     termin posiedzenia komisji;

 

3)     wynik głosowania;

4)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

TRYB I PROCEDURY PRZEPROWADZANIA KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ

 

 

 

§25.1.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia, oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

§25.2.Klasyfikację śródroczną przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych przez dyrektora szkoły w kalendarzu na dany rok szkolny.

 

§25.3.Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają

 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczne ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

§25.4.Przy ustaleniu oceny śródrocznej dopuszcza się stosowanie wag ocen cząstkowych, przy czym wagi przyjmują wartości:

 

Ø  Sprawdzian 5

Ø  Odpowiedź ustna 4

 

Ø  Kartkówka 4

Ø  Zadanie domowe 2

Ø  Aktywność 3

Ø  Praca w grupie 2

Ø  Prezentacja/projekt 4

 

§25.5.Śródroczne oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione, co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

 

§25.6.Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

 

Strona | 34


§25.7.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

§25.8.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowego zajęcia edukacyjnego stosuje się przepisy § 19.

 

ROZDZIAŁ X

 

TRYB I PROCEDURY PRZEPROWADZANIA KLASYFIKACJI ROCZNEJ

 

§26.1.Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w statucie szkoły;

 

§26.2.Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;

 

§26.3.Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły;

 

Ø  §26.4.Przy ustaleniu oceny rocznej dopuszcza się stosowanie wag ocen cząstkowych, przy czym wagi przyjmują wartości :

 

Ø  Sprawdzian 5

Ø  Odpowiedź ustna 4

 

Ø  Kartkówka 4

Ø  Zadanie domowe 2

Ø  Aktywność 3

Ø  Praca w grupie 2

Ø  Prezentacja/projekt 4

 

 

 

 

§26.5. Roczne oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione, co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej a oceny niedostateczne na 30 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

§   26.6.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danego zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 22;

 

 

 

 

Strona | 35


§26.7.Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 24;

 

§26.8.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną;

 

§26.9.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 20 ust 12;

 

§26.10.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem;

 

§26.11.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w § 26 ust.10 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć;

 

 

ROZDZIAŁ XI

 

TRYB I PROCEDURY OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

 

 

 

§27.1.Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem § 26 ust.8, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 23 ust 5;

 

§27.2.Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, z uwzględnieniem§ 26 ust 11;

 

 

ROZDZIAŁ XII

 

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW

O POSTĘPACH UCZNIA I JEGO ZACHOWANIU

 

 

 

§28.1.Na początku roku szkolnego nauczyciele mają obowiązek informować uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych o wymaganiach edukacyjnych

 

 

Strona | 36


wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;

 

§28.2.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

§28.3.Nauczyciel ma obowiązek udzielać informacji zainteresowanym rodzicom/opiekunom prawnym o uzyskanych przez ucznia bieżących ocenach;

 

§28.4.Na prośbę rodziców/opiekunów prawnych wychowawca lub nauczyciel przedmiotu udziela ustnej informacji w czasie zebrań z rodzicami lub konsultacji;

 

§28.5.Kalendarz spotkań z rodzicami ustalany jest corocznie w organizacji roku szkolnego 76 Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego i ogłaszany na początku roku szkolnego;

 

§28.6.Na prośbę rodziców/opiekunów prawnych, w szczególnych przypadkach wychowawca może przygotować wypis ocen z dziennika i przekazać je zainteresowanym;

 

§28.7.Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/ opiekunów prawnych o ustalonych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych. W tym terminie oceny powinny być wpisane ołówkiem w dzienniku. Na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej oceny powinny być ostateczne (wpisane długopisem). Ocena wpisana długopisem może różnić się od oceny wpisanej ołówkiem tylko w przypadku, gdy będzie oceną wyższą;

 

§28.8.Nauczyciel przedmiotu:

 

1)     ustnie informuje ucznia o ustalonej dla niego ocenie;

 

2)     wpisuje ocenę do dziennika lekcyjnego w wyznaczonej do tego celu rubryce;

 

§28.9.W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu wpisu w dzienniku może dokonać wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela tego przedmiotu;

 

§28.10.Wychowawca:

 

1)     podaje uczniom ustalone oceny w formie zbiorczego zestawienia pisemnego w ciągu 2 dni od wystawienia ocen przez nauczycieli przedmiotów, podpis ucznia na zestawieniu jest zobowiązaniem do przekazania informacji rodzicom/opiekunom prawnym;

 

2)     w przypadku nieobecności ucznia, pisemną informację otrzyma on w pierwszym dniu powrotu do szkoły;

 

Strona | 37


§28.11.Na zebraniach podsumowujących I semestr wychowawca ma obowiązek przekazać informację pisemną o ocenach ucznia;

 

§28.12.Na tydzień przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną nauczyciel obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przedstawia uczniowi propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej;

 

§28.13.Na tydzień przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną wychowawca przedstawia propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia. Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 76 w Warszawie;

 

Załącznik 1 – „Zachowania pozytywne”

 

Lp. Opis zachowania pozytywnego ucznia. Liczba punktów możliwych do zdobycia.

 

Częstotliwość zdobywania punktów.

 

1)     udział w zawodach sportowych odbywających się podczas zajęć lekcyjnych 5 – każdorazowo;

 

2)     udział w zawodach sportowych odbywających się po zajęciach lekcyjnych w dniu wolnym od zajęć lekcyjnych;

10 – każdorazowo;

 

3)     udział w konkursach przedmiotowych każdorazowo: etap szkolny – 5;

 

etap międzyszkolny – 10; kolejne etapy – 20;

 

4)     udział w olimpiadach przedmiotowych każdorazowo: etap szkolny – 15;

kolejne etapy – 25;

 

5)     udział w zajęciach pozalekcyjnych – kołach zainteresowań 5 w miesiącu, za każdy rodzaj zajęć;

 

6)     udział w organizowaniu imprez szkolnych 5-15 każdorazowo;

 

7)     zaplanowanie lub podjęcie działań charytatywnych – 10 każdorazowo;

 

8)     pełnienie funkcji w szkole i wywiązywanie się z obowiązków 5-15 semestr;

 

9)     pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z obowiązków 5-15 semestr;

 

10)  100% frekwencja w miesiącu – 10 każdorazowo;

 

11) 100% usprawiedliwionych nieobecności w miesiącu – 10 każdorazowo;

 

12)  praca na rzecz klasy ( z wyłączeniem funkcyjnych) 5-15 każdorazowo;

 

Strona | 38


13)zdobycie indywidualnej nagrody w konkursie ogłoszonym przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski – 15 każdorazowo;

 

14)  ubiór szkolny zgodny ze statutem;

 

15)  systematyczna i efektywna pomoc koleżeńska w nauce – 20 semestralnie;

 

16)  prace na rzecz pracowni przedmiotowych – 10 semestralnie;

 

17)  pełnienie funkcji w poczcie sztandarowym na semestr:

w szkole – 10;

poza szkołą – 5;

 

18)  wzorowe i sumienne pełnienie obowiązków dyżurnego 5-15 każdorazowo;

 

19)przestrzeganie obowiązku pozostawienia okryć wierzchnich w szatni – 10 semestr;

 

20)  terminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej – 10 semestr;

 

21)  do dyspozycji nauczyciela 0-20 semestr;

 

22)  do dyspozycji wychowawcy 0-20 semestr;

 

23)  do dyspozycji klasy 0-10 semestr;

 

Załącznik 2 – „Zachowania negatywne”

 

Lp. Opis zachowania negatywne ucznia. Liczba punktów karnych możliwych do zdobycia. Częstotliwość zdobywania punktów.

 

1)     zakłócanie przebiegu zajęć edukacyjnych przez niewłaściwe zachowanie każdorazowo -10;

 

2)     niewłaściwe zachowanie poza terenem szkoły -10 – 20 każdorazowo;

 

3)     niewłaściwe zwracanie się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów (za każdy stwierdzony fakt) – 10 każdorazowo;

 

4)     nie wywiązywanie się ze zobowiązania - 5 każdorazowo;

 

5)     nieusprawiedliwiona nieobecność na imprezie, akcji lub uroczystości szkolnej – 5 każdorazowo;

 

6)     nagany i upomnienia – 10-25 każdorazowo;

 

7)     zaśmiecanie otoczenia – 5 każdorazowo;

 

 

 

Strona | 39


8)     wulgarne słownictwo lub zaczepka słowna – 10 każdorazowo;

 

9)     nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję (za każde dwa spóźnienia – 1 każdorazowo;

 

10) nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach edukacyjnych (za każdą godzinę lekcyjną – 1 każdorazowo;

 

11)oszustwo –( kłamstwo, ściąganie oddanie do sprawdzenia nie swojej pracy) – 0-25 każdorazowo;

 

12)  palenie papierosów na terenie szkoły – 10 – każdorazowo;

 

13)  zatajenie nazwiska i odmowa pokazania legitymacji – 20 każdorazowo;

 

14)  niszczenie mienia szkoły – 30 każdorazowo;

15)    ubiór szkolny niezgodny ze statutem – 0-20 każdorazowo;

 

16) używanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji podczas zajęć lekcyjnych bez zgody nauczyciela prowadzącego – 15 każdorazowo;

 

17)  nie przestrzeganie obowiązku pozostawienia okryć w szatni – 2 każdorazowo;

 

18)  nieterminowe oddanie książek do biblioteki szkolnej – 10 semestr;

 

19)  do dyspozycji nauczycieli 0-20 semestr;

 

20)  do dyspozycji wychowawcy 0-20 semestr;

 

 

 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Szkoła używa pieczęci przewidzianych dla placówek niepublicznych o treści zawierającej nazwę szkoły i jej siedzibę;

 

§ 40

 

W wydanych dokumentach podaje się pełną nazwę szkoły;

 

§ 41

 

Statut szkoły nadaje jej organ prowadzący. Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek wszystkich stron procesu pedagogicznego tworzących szkołę. W treści statutu dyrektor szkoły zapoznaje nauczycieli, rodziców i uczniów;

 

§ 42

 

Strona | 40


Likwidacja szkoły przez organ prowadzący może nastąpić z końcem roku szkolnego, po poinformowaniu rodziców oraz uczniów, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem jej likwidacji. Dokumentacje przebiegu jej nauczania zlikwidowanej szkoły organ prowadzący przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w ciągu jednego miesiąca od daty zakończenia likwidacji.

 

 

 

 

 

Statut Szkoły nadał organ prowadzący: WALDEMAR DARSKI

Warszawa 25 kwietnia 2007r.

 

 

 

WYKAZ PRZEPISÓW PRAWA

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dn. 18 czerwca 2015r.);

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla Szkół publicznych (Dz. U. z dnia 4 kwietnia 2019 r.);

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego Dz. U. z dnia. 20 lutego 2019 r;

 

·         Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U. z dnia 26 lutego 2019 r;

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2017 r;

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz._504 z późn. zm.);

 

 

 

Strona | 41


·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofani dopuszczenia (Dz. U. Nr 25, poz. 220);

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola szkoły, i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225);

 

·         Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (DZ. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) ;

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2010r.;

 

·         Ustawa z dn. 7.IX.1991 o systemie oświaty tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.1457,1560,

 

© Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 76, im. Wisławy Szymborskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ostatnia modyfikacja: 25.VIII.2020 r.

 

 

Strona | 42

Copyright © 2023 My School Rights Reserved.