foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ROZPOCZĘCIE LEKCJI GODZINA 8.15

 

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych

w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym nr 337

im. Wisławy Szymborskiej

ul. Rogatkowa 50

04-773 Warszawa

 

 

Podstawa prawna:

1.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 Nr 135, poz. 1516).

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69).

3.      Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 81, poz. 889 z późn. zmianami).

4.      Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.., Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami).

5.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 Nr 57, poz. 358).

6.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (DZ. U. 1888 poz.1582).

 

§ 1

Cele i formy organizowania wycieczek szkolnych

 

I. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i organizowania turystyki ma na celu:

1.       Poznanie kraju jego tradycji, kultury, historii i środowiska przyrodniczego.

2.       Poznanie kultury i języka innych państw.

3.       Utrwalanie i poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia.

4.       Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku oraz poprawę zdrowia i sprawności fizycznej młodzieży.

5.       Upowszechnienie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.

6.       Dostrzeżenie roli regionu zamieszkiwanego przez uczniów w historii, ekonomii i gospodarce Polski i całej integrującej się Europy.

7.       Wprowadzenie młodych ludzi w świat humanistycznych wartości sprzyjających wychowaniu prawych i aktywnych obywateli Polski – wspomaganie rodziców w procesie wychowania.

8.       Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach.

 

II. W szkole organizowanie turystyki odbywa się w następujących formach:

1.       Wycieczki przedmiotowe, organizowane w celu realizacji i uzupełnianiu programów nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.

2.       Wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych.

3.       Wielodniowe wyjazdy edukacyjne związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, wyjazdy językowe.

4.       Imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak : rajdy piesze i rowerowe, biwaki, i inne.

5.       Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem..

 

§ 2

 

1.       Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

2.       Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. W programie wycieczek nie wolno uwzględniać czasu wolnego dla uczniów.

3.       Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

§ 3

 

1.       Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne, o których mowa w paragrafie 1.

2.       Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez zagranicznych wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3.       Zawiadomienie, o którym mowa w punkcie 2 zawiera w szczególności:

- nazwę kraju,

- czas pobytu,

- program pobytu,

- imię i nazwisko kierownika i opiekunów,

- listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku (pesel).

4.       Kierownikiem wycieczki zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie w kraju docelowym

5.       Wszyscy uczestnicy wycieczki zagranicznej muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

6.       Kartę wycieczki wraz z listą uczestników i szczegółowym harmonogramem, program pobytu i informację o ubezpieczeniu należy złożyć do dyrektora szkoły na dwa miesiące przed planowaną wycieczką.

 

§ 4

 

Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

§ 5

 

1.      Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

2.      Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba pełnoletnia, która:

-   ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

-   jest instruktorem harcerskim,

- posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

3.      Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.

4.      Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

5.      Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce.

6.      Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualna niepełnosprawność uczestników, a także specyfikę imprez i wycieczek:

a)      wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze na terenie Warszawy – co najmniej 1 opiekun na 30 uczestników,

b)      wycieczki poza teren Warszawy – co najmniej 1 opiekun na 17 uczestników,

c)      imprezy turystyki kwalifikowanej, w tym wycieczki rowerowe – co najmniej 1 opiekun na 10 uczestników.

d)      Konkursy przedmiotowe – co najmniej 1 opiekun,

e)      Zawody sportowe – do 10 uczestników – co najmniej 1 opiekun, powyżej 10 uczestników – co najmniej 2 opiekunów.

 

Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

a)      opracowuje program i harmonogram - wycieczki lub imprezy,

b)      przygotowuje i na tydzień przed rozpoczęciem wycieczki i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły jej dokumentację.

c)      opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników oraz rodziców,   

d)      udziela informacji rodzicom o miejscu zakwaterowania, podaje nr. tel. kontaktowego,

e)      zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

f)       zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

g)      określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

h)       nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

i)        organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

j)        dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

k)      dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

l)        dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

 

Opiekun wycieczki w szczególności:

a)      sprawuje opiekę ciągłą nad powierzonymi mu uczniami,

b)      współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

c)      sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

d)      nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

e)      wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika,

f)       sprawdza stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

g)      opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

 

 

§ 6

Bezpieczeństwo podczas wycieczek i imprez szkolnych

 

1.      Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawują kierownik i opiekunowie.

2.      Kierownicy i opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz zasad korzystania z dróg publicznych i tras turystycznych.

3.      Bezpieczeństwo i opiekę na wycieczkach turystyki kwalifikowanej ustala się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

4.      Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny, skąd uczniowie udają się do domu; w godzinach wieczornych wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów.

5.      Wycieczki na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych lub rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m., mogą prowadzić wyłącznie górscy przewodnicy turystyczni. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboard do ukończenia 15 roku życia są obowiązane używać w czasie jazdy kasków ochronnych. Wędrówkę należy zaplanować tak, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu.

6.      Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

7.      Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.

8.      Kąpiel może być dozwolona tylko wtedy, kiedy była zaplanowana w programie wycieczki, pod nadzorem ratownika wodnego i opiekunów wycieczki w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. W zajęciach prowadzonych w grupach zorganizowanych na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.

9.      Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych i przystosowanych.

10.  Pływanie na kajakach, łodziach może odbywać się tylko jeśli wcześniej było zaplanowane w programie wycieczki, pod opieką ratownika-instruktora sportów wodnych i przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa określonych w przepisach prawnych. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek wyposaża się w sprzęt ratunkowy. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.

11.  Udział w rajdach rowerowych mogą brać tylko ci uczniowie, którzy mają kartę rowerową. W kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 rowerów. W przypadku kilku grup odstępy między nimi powinny wynosić co najmniej 200 metrów. Długość trasy i tempo należy dostosować do najsłabszego uczestnika wycieczki. Jeden z opiekunów ma obowiązek zawsze jechać na końcu grupy.

12.  Kierownik i opiekunowie są zobowiązani możliwie jak najprędzej zapewnić fachową pomoc lekarską w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby uczestnika wycieczki oraz zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły i rodziców ucznia.

 

§ 7

 

Finansowanie wycieczek

 

1.      Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności:

a)      z odpłatności uczniów biorących w niej udział,

b)      ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,

c)      ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne,

d)      ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów,

e)      ze środków Unii Europejskiej, pozyskanych przez nauczycieli realizujących unijne programy i projekty edukacyjne.

2.      Kierownicy i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i biletów wstępu. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w punkcie 1.

3.      Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce (wpłacili zaliczki), a następnie deklarację wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1.      Uczestnictwo ucznia w wycieczkach przedmiotowych jest obowiązkowe, chyba że rodzic nie wyraził zgody na udział dziecka w konkretnym wyjściu poza teren szkoły.

2.      Uczniowie, którzy samowolnie nie przybyli na zbiórkę wycieczki, będą mieć odnotowaną nieobecność w dzienniku lekcyjnym.

3.      Uczeń, który nie uczestniczy w wycieczce zobowiązany jest do udziału w zajęciach w szkole w równoległym oddziale lub w bibliotece.

4.      Wychowawca klasy, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, dołącza listę uczniów, którzy nie uczestniczą w wycieczce do dziennika lekcyjnego innej klasy lub przekazuje ją nauczycielowi biblioteki, wraz z rubrykami, które umożliwiają zaznaczenie obecności na zajęciach.

 

§ 9

 

Obowiązująca dokumentacja wycieczek i imprez szkolnych

 

 

Wycieczki przedmiotowe organizowane na terenie Legionowa w ramach lekcji danego przedmiotu ( trwające nie dłużej niż 3 godziny lekcyjne):

  1. Karta wyjścia wraz z listą uczestników.

2.      Oświadczenia opiekunów (jeśli nie są nimi przedstawiciele rady pedagogicznej).

3.      Rozliczenie finansowe w przypadku, kiedy uczestnicy ponoszą koszty wycieczki.

 

Wyjścia organizowane na terenie Legionowa (trwające dłużej niż 3 godziny lekcyjne):

4.      Karta wyjścia wraz z listą uczestników.

5.      Zgody rodziców/opiekunów prawnych.

6.      Oświadczenia opiekunów (jeśli nie są nimi przedstawiciele rady pedagogicznej).

7.      Rozliczenie finansowe w przypadku, kiedy uczestnicy ponoszą koszty wycieczki.

 

 Wyjścia i wyjazdy na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe:

1.      Karta wyjścia na konkurs/zawody sportowe wraz z listą uczestników.

2.      Zgody rodziców/opiekunów prawnych.

3.      Oświadczenia opiekunów (jeśli nie są nimi przedstawiciele rady pedagogicznej).

4.      Rozliczenie finansowe w przypadku, kiedy uczestnicy ponoszą koszty wycieczki.

 

Wyjazdy na wycieczki i imprezy organizowane poza terenem Legionowa

1.      Karta wycieczki wraz z harmonogramem.

2.      Lista uczestników wycieczki.

3.      Zgody rodziców/opiekunów prawnych.

4.      Oświadczenia opiekunów (jeśli nie są nimi przedstawiciele rady pedagogicznej).

5.      Rozliczenie finansowe

 

Wycieczki zagraniczne

1.      Karta wycieczki wraz z harmonogramem.

2.      Program pobytu.

3.      Lista uczestników wycieczki zagranicznej.

4.      Potwierdzenie ubezpieczenia uczniów.

5.      Zgody rodziców/opiekunów prawnych.

6.      Rozliczenie finansowe.

 

Wyrażenie zgody na wyjazd dziecka na wycieczkę szkolną jest równoznaczne z potwierdzenie znajomości regulaminu wycieczki który jest umieszczony i ogólnodostępny na stronie internetowej naszej szkoły.

Copyright © 2024 My School Rights Reserved.